'භභිජි ගාර් පර් හේන්!' නළු වැටුප්: ආසිෆ් ෂෙයික්, සෞම්‍යා ටැන්ඩන්, රෝහිටාෂ් ගෝඩ්, ශුභංගි අත්‍රේ

භබිජි ගාර් පර් හේන් පෝස්ටරය& ටීවී හි ප්‍රමුඛ හා සුපර්හිට් ප්‍රසංගය 'භබිජි ගාර් පර් හේන්!' ( බී.ජී.පී.එච් ) යනු ඉන්දියානු හින්දි බසින් විකට රූපවාහිනී කතා මාලාවකි. මෙම ප්‍රදර්ශනය ඉන්දියානු රූපවාහිනියේ හොඳම සංදර්ශනයකි. කාන්පූර් හි අසල්වැසි ජෝඩු දෙදෙනෙකුගේ ජීවිත වටා කැරකෙන මෙම කථා වස්තුව තරමක් විනෝදජනක හා සිත් ඇදගන්නා සුළු ය. කාලයත් සමඟ මෙම ප්‍රසංගයට ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් විශාල සම්මාන ලැබී තිබේ. එමෙන්ම නළුවන්ගේ රංගනයද ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ ඇගයීමට ලක්ව තිබේ.

ප්‍රදර්ශනයේ නළු නිළියන් දිනකට උපයන මුදල් සංඛ්‍යා මෙන්න:

සානන්ද් වර්මා

සානන්ද් වර්මා

වශයෙන්: අනෝකෙලාල් සක්සේනාකාර්යභාරය: පිස්සු මිනිහෙක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 15,000 කි

sampoornesh babu උපන් දිනය

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Saanand Verma’s StarsUnfolded Profile

අනුප් උපාධ්‍යා

අනුප් උපාධ්‍යා

වශයෙන්: ඩේවිඩ් මිශ්‍ර

කාර්යභාරය: විභූතිගේ එක්සත් රාජධානියේ ධනවත් මාමා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 15,000 කි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Anup Upadhyay’s StarsUnfolded Profile

අක්ෂේ පටිල්

අක්ෂේ පටිල්

වශයෙන්: පෙලු චෞරේෂියා

කාර්යභාරය: ජනපදයේ නිශ්ශබ්ද රික්ෂෝ අදින්න

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 15,000 කි

සෝමා රතෝඩ්

සෝමා රතෝඩ්

වශයෙන්: රාම්කාලි තිවාරි

කාර්යභාරය: අම්මා ජි

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 20,000 ක් දිනකට

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සෝමා රතෝඩ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ෆල්ගුනි රාජනි

ෆල්ගුනි රාජනි

වශයෙන්: ගල්ෆම් කාලි

කාර්යභාරය: කාන්පූර්හි කුප්‍රකට ආධුනිකයෙක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 20,000 ක් දිනකට

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෆල්ගුනී රාජානිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රාකේෂ් බෙඩි

රාකේෂ් බෙඩි

වශයෙන්: බූරි ලාල්

කාර්යභාරය: අංගූරිගේ මත්පැන් පියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 25,000 කි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රාකේෂ් බෙඩිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වෛභව් මාතූර්

වෛභව් මාතූර්

වශයෙන්: ටීකා රාම්

කාර්යභාරය: අඳුරු බුද්ධිමත් රැකියා විරහිත කොල්ලෙක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 25,000 කි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න වෛභව් මාතූර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

දීපේෂ් බන්

දීපේෂ් බන්

වශයෙන්: මල්කාන්

කාර්යභාරය: තේකා වැනි අඳුරු බුද්ධිමත් පිරිමි ළමයෙක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 25,000 කි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න දීපේෂ් භාන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

යෝගී ත්‍රිපාති

යෝගී ත්‍රිපාති

වශයෙන්: දාරෝගා හප්පු සිං

කාර්යභාරය: දූෂිත පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 35,000 කි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න යෝගී ත්‍රිපාතිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ශුභංගි අට්රේ

ශුභංගි අට්රේ

වශයෙන්: අංගෝරි මන්මෝහන් තිවාරි

කාර්යභාරය: සාමාන්‍ය ගෘහණියක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 40,000 කි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න යෝගී ත්‍රිපාතිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ශිල්පා ෂින්ඩේ

භභිජි ගාර් පෙ හායි රූපවාහිනී කතා මාලාවේ අංගූරි ලෙස ශිල්පා ෂින්ඩේ

නිෂ්පාදන ආයතනය සමඟ ඇති වූ ආරවුල් හේතුවෙන් ශිල්පා ප්‍රසංගයෙන් ඉවත් වී තිබේ.

වශයෙන්: අංගෝරි මන්මෝහන් තිවාරි (2015-16)

කාර්යභාරය: සාමාන්‍ය ගෘහණියක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 40,000 කි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ශිල්පා ෂින්ඩේගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රෝහිටාෂ් ගෝඩ්

රෝහිටාෂ් ගෝඩ්

දිව්‍යංකා ත්‍රිපාති සහ ඇගේ සැමියා

වශයෙන්: මන්මෝහන් තිවාරි

කාර්යභාරය: අංගූරි මන්මෝහන් තිවාරිගේ සැමියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 50,000 ක් දිනකට

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රෝහිටාෂ් ගෝඩ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සෞම්‍යා ටැන්ඩන්

සෞම්‍යා ටැන්ඩන්

වශයෙන්: ඇනීටා විභූති නාරායන් මිශ්‍රා

කාර්යභාරය: අලංකාර නවීන බිරිඳක්

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. දිනකට 55,000 කි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Saumya Tandon’s StarsUnfolded Profile

ආෂිෆ් ෂෙයික්

ආෂිෆ් ෂෙයික්

වශයෙන්: විභූති නාරායන් අහුටි නාරායන් මිශ්‍රා

කාර්යභාරය: ඇනීටා විභූති නාරායන් මිශ්‍රගේ සැමියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: රුපියල්. 75,000 ක් දිනකට

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Aashif Sheikh’s StarsUnfolded Profile

අන්න් ආවාස්ති

අන්න් ආවාස්ති

වශයෙන්: අන්න් ආවාස්ති

කාර්යභාරය: මන්මෝහන් තිවාරිගේ මාමා ජි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Annu Awasthi’s StarsUnfolded Profile

ප්‍රතිමා කස්මි

ප්‍රතිමා කස්මි

කාර්යභාරය: විභූති නාරායන් අහුටි නාරායන් මිශ්‍රගේ මව

භබිජි ගාර් පර් හේන්! ප්‍රවර්ධන: