මහා භාරත් (ස්ටාර්ප්ලස්) නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

මහා භාරත් ස්ටාර් ප්ලස්මහා භාරතය යනු පුරාණ ඉන්දියානු වීර කාව්‍යයක් වන මහා භාරතය පදනම් කරගත් ඉන්දියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවකි. එය මුලින් විකාශය වූයේ 2013 සැප්තැම්බර් 16 සිට 2014 අගෝස්තු 16 දක්වා ස්ටාර් ප්ලස් හි වන අතර 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් රටපුරා අගුලු දමා තිබියදී එය නැවත ස්ටාර් ප්ලස් හි ධාවනය විය. “මහා භාරතයේ” නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

සෞරබ් රාජ් ජේන්

සෞරබ් රාජ් ජේන්වශයෙන්: ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණා / විෂ්ණු දෙවියන්

කාර්යභාරය: වාසුදේව් සහ දේවාකිගේ පුතාඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සෞරබ් රාජ් ජේන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

ෂහීර් ෂෙයික්

ෂහීර් ෂෙයික්

වශයෙන්: අර්ජුන

කාර්යභාරය: තුන්වන පාණ්ඩව කුමාරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෂහීර් ෂෙයික්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පූජා ෂර්මා

පූජා ෂර්මා

වශයෙන්: ද්‍රවිඩි

කාර්යභාරය: ධරපාද් රජුගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න පූජා ෂර්මාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අහම් ෂර්මා

අහම් ෂර්මා

වශයෙන්: නිසා

කාර්යභාරය: සූරිය සහ කුන්තිගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Aham Sharma’s StarsUnfolded Profile

අරව් චෞද්රි

අරව් චෞද්රි

වශයෙන්: භීෂ්මා

කාර්යභාරය: ශාන්තනු රජු සහ ගංගා දේවතාවියගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අරව් චෞද්රිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ප්‍රනීත් භට්

ප්‍රනීත් භට්

වශයෙන්: ශකුනි

කාර්යභාරය: සුබාලා රජු සහ සුධර්මා රැජිනගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Praneet Bhat’s StarsUnfolded Profile

ආර්පිට් රංකා

ආර්පිට් රංකා

වශයෙන්: දුරෙයෝදන

කාර්යභාරය: වැඩිමහල් කෞරව, ධර්තාරාෂ්ට්‍ර රජු සහ ගාන්ධාරි රැජිනගේ පුත්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Arpit Ranka’s StarsUnfolded Profile

රෝහිත් භාරද්වාජ්

රෝහිත් භාරද්වාජ්

වශයෙන්: යුධිස්තිරා

කාර්යභාරය: පළමු පාණ්ඩව, ධර්මරාජ් සහ කුන්තිගේ පුතා

සෞරව් ගුර්ජාර්

සෞරව් ගුර්ජාර්

වශයෙන්: භීමා

කාර්යභාරය: දෙවන පාණ්ඩව; වායූ සහ කුන්තිගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සෞරව් ගුර්ජාර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

තාකූර් අනූප් සිං

තාකූර් අනූප් සිං

වශයෙන්: ධර්තාරාෂ්ට්‍ර

කාර්යභාරය: වියාසා සහ අම්බිකාගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න තාකූර් අනූප් සිංගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රියා දීප්සි

රියා දීප්සි

වශයෙන්: ගාන්ධාරි

කාර්යභාරය: සුබාලා රජු සහ සුධර්මා රැජිනගේ දියණිය

ෂෆාක් නාස්

ෂෆාක් නාස්

වශයෙන්: කුන්ති

කාර්යභාරය: ෂුරසේනගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෂෆාක් නාස්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

නිර්භේ වද්වා

නිර්භේ වද්වා

වශයෙන්: දුෂාසන

කාර්යභාරය: දෙවන කෞරව, ධර්තාරාෂ්ට්‍ර රජු සහ ගාන්ධාරි රැජිනගේ පුත්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න නිර්භේ වාද්වාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වින් රානා

වින් රානා

වශයෙන්: නකුල

කාර්යභාරය: හතරවන පාණ්ඩව, මැඩ්රි සහ අශ්වින් කුමාර්ගේ පුත්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න වින් රානාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ලවන්යා භාරද්වාජ්

ලවන්යා භාරද්වාජ්

වශයෙන්: සහදේව

කාර්යභාරය: පස්වන පාණ්ඩව, මැඩ්රි සහ අශ්වින් කුමාර්ගේ පුත්

නවීන් ජින්ජර්

නවීන් ජින්ජර්

වශයෙන්: විදුර

කාර්යභාරය: ධිරතරාෂ්ට්‍ර සහ පණ්ඩුගේ බාල සහෝදරයා

නිසාර් ඛාන්

නිසාර් ඛාන්

වශයෙන්: ඩ්‍රෝන්

කාර්යභාරය: කුරු කුමාරවරුන්ගේ රාජකීය ගුරුවරයා සහ අශ්වාතමාගේ පියා

සයන්තනි ගොෂ්

sayantani-ghosh

වශයෙන්: සත්‍යවතී

කාර්යභාරය: උපරිචාර වාසුගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සයන්තනි ගොෂ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පරාස් අරෝරා

පරාස් අරෝරා

වශයෙන්: අභිමන්යු

කාර්යභාරය: අර්ජුන් සහ සුභද්‍රාගේ පුතා

සතයක් මහා පිපිරුම් න්‍යායේ උස

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Paras Arora’s StarsUnfolded Profile

අන්කිට් මොහාන්

අන්කිට් මොහාන්

වශයෙන්: අශ්වාතමා

කාර්යභාරය: ද්‍රෝණචාර්යාගේ පුතා සහ දුරෙයෝදනගේ මිතුරා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Ankit Mohan’s StarsUnfolded Profile

සමීර් ධර්මාධිකාරි

සමීර් ධර්මාධිකාරි

වශයෙන්: ශාන්තනු

කාර්යභාරය: හස්තිනාපූර්හි රජ

පූනීත් ඉසාර්

පූනීත් ඉසාර්

වශයෙන්: පර්ෂුරාම

කාර්යභාරය: අග්ගිස් සහ භීෂ්මාගේ ගුරුවරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Puneet Issar’s StarsUnfolded Profile

අරුන් සිං රානා

අරුන් සිං රානා

වශයෙන්: පණ්ඩු

කාර්යභාරය: වියාසා සහ අම්බලිකාගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අරුන් සිං රානාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සුහානි ධංකි

සුහානි ධංකි

වශයෙන්: මව්වරු

කාර්යභාරය: පණ්ඩුගේ දෙවන බිරිඳ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුහානි ධන්කිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

විවානා සිං |

විවානා සිං |

වශයෙන්: ගංගා

කාර්යභාරය: ගංගා දේවතාවිය

සුදේශ් බෙරී

සුදේශ් බෙරී

වශයෙන්: Drupada

කාර්යභාරය: පංචල රජු සහ ශිඛන්දිනි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුදේශ් බෙරීගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වීබා ආනන්ද්

වීබා ආනන්ද්

වශයෙන්: සුභද්‍රා

කාර්යභාරය: වාසුදේව් සහ දේව්කිගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න වීබා ආනන්ද්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රිචා මුකර්ජි

රිචා මුකර්ජි

වශයෙන්: උත්තර

කාර්යභාරය: විරාටා රජු සහ සුදේශ්නා රැජිනගේ දියණිය

පල්ලවි සුභාෂ්

පල්ලවි සුභාෂ්

වශයෙන්: රුක්මිණි

කාර්යභාරය: ක්‍රිෂ්ණාගේ පළමු බිරිඳ

වෛෂ්ණවි ධන්රාජ්

වෛශ්නවි-ධන්රාජ්

වශයෙන්: හිඩිම්බි

කාර්යභාරය: භීම්ගේ පළමු බිරිඳ

භභි ජි ගාර් කාස්ට් නම්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න වෛශ්නවි ධන්රාජ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ආර්යමන් සෙත්

ආර්යමන් සෙත්

වශයෙන්: විචිත්‍රාවිර

කාර්යභාරය: සත්‍යවතීගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ආර්යමන් සෙත්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අපර්නා පැවසීය

අපර්නා පැවසීය

වශයෙන්: අම්බිකා

කාර්යභාරය: ධර්තාරාෂ්ට්‍රගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අපර්නා ඩික්සිත්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මන්සි ෂර්මා

මන්සි ෂර්මා

වශයෙන්: අම්බලිකා

කාර්යභාරය: පණ්ඩුගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මාන්සි ෂර්මාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ශිඛා සිං

ශිඛා සිං

වශයෙන්: ශිඛන්දිනි

කාර්යභාරය: Drupad රජුගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ශිඛා සිංගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

කරන් සුචක්

කරන් සුචක්

වශයෙන්: දර්ශිද්දියම්නා

කාර්යභාරය: ඩ්‍රැපඩ් රජුගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කරන් සුචක්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අලි හසන්

අලි හසන්

වශයෙන්: තක්ශක්

කාර්යභාරය: නාගරාජා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අලි හසන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රතන් රාජ්පුත්

ratan-rajput

වශයෙන්: අම්බා

කාර්යභාරය: කාෂි කුමරිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රතන් රාජ්පුත්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

කේටන් කරන්දේ

කේටන් කරන්දේ

වශයෙන්: ගැටොට්කාචා

කාර්යභාරය: භීමා සහ හිම්ඩිම්බාගේ පුතා

තාරුන් ඛන්නා

තාරුන් ඛන්නා

වශයෙන්: බල්රාමා

කාර්යභාරය: ක්‍රිෂ්ණා සහ සුභද්‍රාගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න තාරුන් ඛන්නාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සන්දීප් රාජෝරා

සන්දීප් රාජෝරා

වශයෙන්: ඉර

කාර්යභාරය: සන් සාමිවරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සන්දීප් රාජෝරාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ගරිමා ජේන්

ගරිමා ජේන්

වශයෙන්: දුෂලා

කාර්යභාරය: ධර්තාරාෂ්ට්‍ර රජුගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Garima Jain’s StarsUnfolded Profile

අකිලේන්ද්‍ර මිශ්‍ර

අකිලේන්ද්‍ර මිශ්‍ර

වශයෙන්: කෝලස්

කාර්යභාරය: දේවාකිගේ සහෝදරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අකිලේන්ද්‍ර මිශ්‍රගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මහා භාරත ට්‍රේලරය: