“සරබායි එදිරිව සරබායි” නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

සරබායි එදිරිව සරබායි

සරබායි එදිරිව සරබායි යනු ජනප්‍රිය ඉන්දියානු වාණිජ්‍යයකි. එහි පළමු වාරය 2004 නොවැම්බර් 1 සිට 2006 සැප්තැම්බර් 11 දක්වා ස්ටාර් වන් හි පැවති අතර එහි දෙවන වාරය 2017 මැයි 15 සිට 2017 ජූලි 17 දක්වා හොට්ස්ටාර් හි පැවතුනි. කොරෝනා පුපුරා යාමත් සමඟ 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී ස්ටාර් භාරත් හි දී රටපුරා අගුලු දමා තිබියදී මෙම වාණිජ්‍යය නැවත පැමිණියේය. “සරබායි එදිරිව සරබායි” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

සතීෂ් ෂා

සතීෂ් ෂා

වශයෙන්: ඉන්ද්‍රාවදන් සරබායි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සතීෂ් ෂාගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩරත්න පාතක් ෂා

රත්න පාතක් පැතිකඩ

වශයෙන්: මායා සරබායි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රත්න පතක් ෂාගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

සුමීත් රාගවන්

සුමීත් රාගවන්

වශයෙන්: සහිල් සරබායි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුමීත් රාගවන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රූපාලි ගංගුලි

රූපාලි ගංගුලි

වශයෙන්: මොනීෂා සරබායි

රාජේෂ් කුමාර්

රාජේෂ් කුමාර්ගේ පැතිකඩ

වශයෙන්: රෝසේෂ් සරබායි

juhi chawla සැමියාගේ වයස වෙනස

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රාජේෂ් කුමාර්ගේ තරු ඉවත් නොකළ පැතිකඩ

ගන්ෂාම් නායක

ගන්ෂාම්නායක

වශයෙන්: විතාල් කකා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ගාන්ෂාම් නායකගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

දේවන් භෝජානි

දේවන් භෝජානි

වශයෙන්: දුෂියන්ට් පින්තාරුකරු

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Deven Bhojani’s StarsUnfolded Profile

අරවින්ද් වෛද්‍ය

අරවින්ද් වෛද්‍ය

ඉන්දියාවේ ඉහළම රජයේ රැකියා 10

වශයෙන්: මධු ෆුපා

ශිල්පා මේතා

ශිල්පා මේතා

වශයෙන්: සාරිතා

රීටා භදුරි

රීටා භදුරි

වශයෙන්: ඉලබන්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රීටා භදුරිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ෂිටල් තක්කාර්

ෂිටල් තක්කාර්

වශයෙන්: සොන්යා පින්තාරුකරු සාරාභයි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Shital Thakkar’s StarsUnfolded Profile

වෛභවි උපාධ්‍යා

වෛභවි උපාධ්‍යා

වශයෙන්: ජැස්මින් මාවනි

අයිශ්වර්යා සකුජා

වශයෙන්: සොන්යා පින්තාරුකරු සාරාභයි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අයිශ්වර්යා සකුජාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ගුර්පාල් සිං |

ගුර්පාල් සිං |

වශයෙන්: බල්දේව්

ආටීෂ් කපාඩියා

ආටීෂ් කපාඩියා

වශයෙන්: අනිරුද් මේතා නොහොත් කච්ච කෙල

ජම්නාදාස් මැජෙතිය

ජම්නාදාස් මැජෙතිය

වශයෙන්: හිමාන්ෂු සෙත්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ජම්නාදාස් මැජෙටියාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ක්ෂේත්‍ර ජොෂි

ක්ෂේත්‍ර ජොෂි

වශයෙන්: පන්කෝර්බන් සරබායි ‘බා’

ක්ෂයිටි ජෝග්

ක්ෂයිටි ජෝග්

වශයෙන්: සොන්යා පින්තාරුකරු සාරාභයි

පර්වින් නේචර්

පර්වින් නේචර්

වශයෙන්: සුදාන්ෂු ඛාන්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Parvin Dabas’s StarsUnfolded Profile

මකරන්ඩ් දේශ්පාන්ඩේ

මකරන්ඩ් දේශ්පාන්ඩේ

වශයෙන්: සිද්ධාර්ත් අනිරුද් ප්‍රසාද්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මකරන්ඩ් දේශ්පාන්ඩේගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

යටින් කාරියකර්

යටින් කාරියකර්

වශයෙන්: නාගේෂ් අයර් ‘ලේඛකයා’

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Yatin Karyekar’s StarsUnfolded Profile

කිෂ්වර් වෙළෙන්දා

වශයෙන්: ආචාර්ය. කිරාන්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කිෂ්වර් මර්චන්ට්ස් ස්ටාර්ස් අන්ෆෝල්ඩ් පැතිකඩ

උෂා බචානි

උෂා බචානි

වශයෙන්: විදේෂා

කේෂරි ලාල් යාදව්ගේ බිරිඳ

මන්දිර බෙඩි

මන්දිර බෙඩි

වශයෙන්: කුකී ෂර්මා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මන්දිර බෙඩිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ආනං දේශායි

ආනං දේශායි

වශයෙන්: තුල්සිදාස් පරෙක්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ආනං දේශායිගේ තරු දිග හැරුණු පැතිකඩ

අමීර් අලි මලික්

අමීර් අලි

වශයෙන්: රූපවාහිනී නළු පටැන්ග්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අමීර් අලි මලික්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

රජීව් මේතා

රජීව් මේතා

වශයෙන්: ප්‍රෆුල් පරෙක්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රජීව් මේතාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

එකිනෙකා සඳහා සාදන ලද

මනිනි මිශ්‍ර

මනිනි මිශ්‍ර පැතිකඩ

වශයෙන්: බීච් හි හිටපු පෙම්වතා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මනිනි මිශ්‍රගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

කමලේෂ් ඕසා

කමලේෂ් ඕසා

වශයෙන්: භවේෂ් කුමාර්

සුප්‍රියා පතක්

සුප්‍රියා පතක්

වශයෙන්: හන්සා පරෙක්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුප්‍රියා පතක්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වන්දනා පතක්

vandana-pathak

වශයෙන්: ජයශ්‍රී පරෙක්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Vandana Pathak’s StarsUnfolded Profile

රූප් කුමාර් රාතෝඩ්

රූප් කුමාර් රාතෝඩ්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Roop Kumar Rathod’s StarsUnfolded Profile

මයිකල් ජැක්සන් ඉපදිලා මිය ගියා

සුනාලි රතෝඩ්

සුනාලි රතෝඩ්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුනාලි රාතෝඩ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ගිරීෂ් සහේව්

ගිරීෂ් සහේව්

වශයෙන්: ජුගල් කිෂෝර්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ගිරීෂ් සහදේව්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මල්ලිකා ෂෙරාවට්

මල්ලිකා ෂෙරාවට්

වශයෙන්: සුනේරි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මල්ලිකා ෂෙරාවට්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වෛශාලි තක්කාර්

වෛශාලි තක්කාර්

වශයෙන්: නීලීමා වර්මා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න වෛශාලි තක්කාර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රෝහිටාෂ් ගෝඩ්

රෝහිටාෂ් ගෝඩ්

වශයෙන්: බබා සින්ඩොලින්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රෝහිටාෂ් ගෝඩ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පර්මීත් සෙති

පර්මීත් සෙති

වශයෙන්: රහස් පරීක්ෂක ඔම්කාර් නාත් ‘දොන්’

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Parmeet Sethi’s StarsUnfolded Profile

චිරාග් චන්නා

වශයෙන්: ක්‍රිෂ් මසුම්දාර්

ජෙරල්ඩ් ස්ටෝන්

වශයෙන්: මහාචාර්ය විලියම්ස්

සරබායි එදිරිව සාරබායි ප්‍රවර්ධන: