'යම්ලා පග්ලා දීවානා: ෆිර් සේ' නළුවන්, නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය: භූමිකාවන්, වැටුප්

යම්ලා පග්ලා දීවානා ෆිර් සේ

යම්ලා පග්ලා දීවානා: ෆිර් සේ යනු 2018 බොලිවුඩ් ක්‍රියාදාම ප්‍රහසන චිත්‍රපටයකි. නවානියට් සිං විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද මෙම චිත්‍රපටය යමලා පග්ලා දීවානා චිත්‍රපට මාලාවේ තුන්වන කොටසයි. චිත්‍රපටයේ තරු මන්දාකිණියක් ඇත. චිත්‍රපටයේ නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ ලැයිස්තුව මෙන්න:

ධර්මේන්ද්‍ර

ධර්මේන්ද්‍ර

සනී ඩියොල්

සනී ඩියොල්

බොබී ඩියොල්

බොබී ඩියොල්

ලෙස: කලාශත්‍රුගන් සිංහ

ශත්‍රුගන් සිංහ

ක්‍රිති කර්බන්ඩා

ක්‍රිති කර්බන්ඩා

ලෙස: චිකූ

බින්නු ඩිලන්

බින්නු ඩිලන්

ජොනී ලිවර්

ජොනී ලිවර්

අස්රානි

අස්රානි

සතීෂ් කෞෂික්

සතීෂ් කෞෂික්

ෂරත් සක්සේන

ෂරත් සක්සේන

පරේෂ් ගනත්‍රා

පරේෂ් ගනත්‍රා

රන්බීර් ගෙම්බා

රන්බීර් ගෙම්බා

සල්මන් ඛාන්

සල්මන් ඛාන්

ලෙස: මස්තාන

භූමිකාව: කැමියෝ පෙනුම

රේඛා

රේඛා

කාර්යභාරය: විශේෂ පෙනුම

සොනාක්ෂි සිංහ

සොනාක්ෂි සිංහ

කාර්යභාරය: විශේෂ පෙනුම

ගිපි ග්‍රෙවාල්

ගිපි ග්‍රෙවාල්

භූමිකාව: කැමියෝ