අළු අර්ජුන් චිත්‍රපට ලැයිස්තුව: පහර / නළාව

අළු අර්ජුන්අළු අර්ජුන් ඉන්දියානු චිත්‍රපට නළුවෙකි; තෙළිඟු සිනමාවේ වැඩ සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධය. 1985 දී වයස අවුරුදු දෙකේදී, අළු අර්ජුන් “විජේතා” චිත්‍රපටයේ ළමා කලාකරුවෙකු ලෙස සේවය කළේය. දක්ෂ නළුවා අවසානයේ ඔහුගේ පළමු ප්‍රධාන චරිතය රඟපෑවේ 2003 දී තිරගත වූ “ගංගෝත්‍රි” චිත්‍රපටයෙනි. ඉන් පසු ඔහුගේ සුපිරි චිත්‍රපට බොහොමයක විශිෂ්ට රංගනය වෙනුවෙන් ඔහුට සම්මාන කිහිපයක් හිමි විය. අද වන විට අළු අර්ජුන් වැඩිම මුදලක් ගෙවන දකුණු ඉන්දීය නළුවෙකි.

අළු අර්ජුන්: ළමා කලාකරුවෙකු ලෙස

අවුරුදුචිත්‍රපටයඅධ්‍යක්ෂකතීන්දුව
1985විජේතාඒ. කොඩන්දරමි රෙඩ්ඩිපහර
1986ස්වාති මුත්තියම්කසිනාතුනි විශ්වනාත්සුපර් හිට්

අළු අර්ජුන්: ඊයම් භූමිකාවේ

අවුරුදුචිත්‍රපටයකාර්යභාරය (ය)අධ්‍යක්ෂකඩබ් කරන ලද භාෂාව (ය)තීන්දුව
2001තාත්තේගෝපි (කැමියෝ පෙනුම)සුරේෂ් ක්‍රිෂ්ණානොමැත.සාමාන්‍යයට පහළින්
2003ගංගෝත්‍රිසිම්හාද්‍රිකේ. රාගවේන්ද්‍ර රාඕනෑ මලයාලම්පහර
2004ආර්යආර්යසුකුමාර්නෑ මලයාලම්සුපර් හිට්
2005බනීරාජා / බනීවී. විනයාක්හින්දි, මලයාලම්, ඔරියාපහර
2006සතුටුබනීඒ. කරුණාකරන්නෑ මලයාලම්නළාව
2007දේශමුදුරුබාල ගෝවින්ද්පූරි ජගනාද්හින්දි, මලයාලම්, දෙමළපහර
2007ශංකර් දදා සින්දාබාද්ඔහුම (කැමියෝ පෙනුම)ප්‍රභා දේවාකිසිවක් නැතසාමාන්‍යයට පහළින්
2008පරුගුක්‍රිෂ්ණාභාස්කර්නැහැ, මලයාලම්සාමාන්‍යය
2009ආර්ය 2ආර්යසුකුමාර්හින්දි, මලයාලම්, දෙමළ, ඔරියාසාමාන්‍යයට ඉහළින්
2010වරුදුසන්දීප් / සැන්ඩිගුණසේකරනෑ මලයාලම්සම්පූර්ණ නළාව
2010වෙදම්ආනන්ද් රාජ් / කේබල් රාජ්ක්‍රිෂ්නෑ මලයාලම්සාමාන්‍යය
2011බද්‍රිනාත්බද්‍රිනාත්වී. විනයාක්නෑ මලයාලම්නළාව
2012ජුලිරවින්ද්‍ර ‘රවී’ නාරායන්ත්‍රිවික්‍රම් ශ්‍රිනිවාස්නෑ මලයාලම්සුපර් හිට්
2013ඉද්දාරමයිලතෝසංජේ රෙඩ්ඩි / සංජුපූරි ජගනාද්නෑ මලයාලම්නළාව
2014මම ඒ වෙනස (කෙටි චිත්‍රපටය)ඔහුමසුකුමාර්කිසිවක් නැතසුපර් හිට්
2014රේස් ගුර්රාම්අළු ලක්ෂ්මන් ප්‍රසාද් / වාසනාවන්තයිසුරේන්දර් රෙඩ්ඩිනෑ මලයාලම්බ්ලොක්බස්ටර්
2014යෙවාඩුසත්‍යවම්සි පයිඩිපල්ලිහින්දි, මලයාලම්, දෙමළසාමාන්‍යය
2015එස් / ඕ සත්‍යමූර්තිවිරාජ් ආනන්ද්ත්‍රිවික්‍රම් ශ්‍රිනිවාස්නෑ මලයාලම්සාමාන්‍යයට ඉහළින්
2015රුද්‍රමදේවිගෝනා ගැනා රෙඩ්ඩිගුණසේකරහින්දි, මලයාලම්, දෙමළසාමාන්‍යයට ඉහළින්
2016සරරිනෝඩුදිනන්නබෝයාපති ශ්‍රීනුනෑ මලයාලම්සුපර් හිට්
2017දූවඩ ජගනාදම්දූවඩ ජගනාදම් / ඩී.ජේ.හරීෂ් ශංකර්නෑ මලයාලම්සාමාන්‍යයට පහළින්
2018නා පේරු සූරිය, නා ඉලු ඉන්දියාවඉරවක්කන්තම් වම්සිනෑ මලයාලම්පහර