අප්නා ටයිම් භී අයෙගා (සී ටීවී) නළු නිළියන්, නළු නිළියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය

අප්නා ටයිම් භී අයෙගා

අප්නා ටයිම් භී අයෙගා යනු සී ටීවී හි නව රූපවාහිනී වැඩසටහනක් වන අතර එය 2020 ඔක්තෝබර් 20 වන දින තිරගත විය. මෙම කථාව ජීවිතයේ විශාල කීර්තියක් උපයා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තරුණ මධ්‍යම පාන්තික තරුණියක් වටා ය. “අප්නා ටයිම් භී අයෙගා” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

අනුෂ්කා සෙන්

අනුෂ්කා සෙන්

වශයෙන්: රාණි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අනුෂ්කා සෙන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩඛාන් තේරුම් ගන්න

ඛාන් තේරුම් ගන්න

වශයෙන්: වීර් රාජාවත්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ඛාන්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ තේරුම් ගන්න

ටනාස් ඉරානි

ටනාස් ඉරානි

හිටන් මේ gh රාජානි

හිටන් මේ gh රාජානි

වශයෙන්: අරුන්

ප්‍රතිෂ් V වෝරා

ප්‍රතිෂ් V වෝරා

වශයෙන්: රාම්දීර්

අප්නා ටයිම් භි අයෙගා ප්‍රවර්ධන: