“ඒක් මහනායක ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්” නළු නිළියන්, කාර්ය මණ්ඩලය: භූමිකාවන්, වැටුප

ඒක් මහනායක ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්

ගෞතම් ගුලති අඩි උස

“ඒක් මහනායක ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්” යනු ඉන්දියානු රූපවාහිනී නාට්‍යයකි. 2019 නොවැම්බරයේදී සහ රූපවාහිනිය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්ගේ ජීවිතය පදනම් කරගෙන නව රූපවාහිනී වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට නිවේදනය කළේය. “ඒක් මහනායක ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

අයුද් භානුශාලි

අයුද් භානුශාලි

වශයෙන්: අවුරුදු පහක් වයසැති බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර් / භීවා / භීම්රාඕ

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අයුද් භානුෂාලිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩප්‍රසාද් ජාවඩේ

ප්‍රසාද් ජාවඩේ

rati pandey සැබෑ ජීවිත සැමියා

වශයෙන්: ආචාර්ය බී ආර් අම්බෙඩ්කර්

ජගු නිවන්ගුනේ

ජගු නිවන්ගුනේ

වශයෙන්: රම්ජි මාලෝජි සක්පාල්

කාර්යභාරය: ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්ගේ පියා

සල්මන් ඛාන් බොඩිගාඩ් ෂෙරා චරිතාපදානය

නෙහා ජෝෂි

නෙහා ජෝෂි

වශයෙන්: භීමබායි සක්පාල්

කාර්යභාරය: ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්ගේ මව

සෞඩ් මන්සුරි

සෞඩ් මන්සුරි

කාර්යභාරය: ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්ගේ සහෝදරයා

නළු විජේ සහ ඔහුගේ පවුලේ අය

අතාර් ඛාන්

කාර්යභාරය: ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්ගේ සහෝදරයා

වන්ෂිකා යාදව්

කාර්යභාරය: ආචාර්ය බී. ආර්. අම්බෙඩ්කර්ගේ සහෝදරිය

ඒක් මහනායක - ආචාර්ය බී.ආර්. අම්බෙඩ්කර් ප්‍රවර්ධන: