නේරු-ගාන්ධි පවුලේ පවුල් ගස

නේරු-ගාන්ධි පවුල ඉන්දියාවේ දේශපාලනයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. නේරු-ගාන්ධි පවුලේ ජවහර්ලාල් නේරු, ඉන්දිරා ගාන්ධි සහ රජීව් ගාන්ධි ඉන්දියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස සේවය කර ඇත. තවත් සමහරු පාර්ලිමේන්තුවේ බහුල සාමාජිකයන් වීමෙන් රටට සේවය කර ඇත.යෙහ් රිෂ්ටා කා කෙහෙලාතා හයි සංජු සැබෑ නම

නේරු-ගාන්ධි පවුල: පවුල් ගස

නේරු-ගාන්ධි පවුලේ පවුල් ගස

මොටිලාල් නේරු යනු ඉන්දියාවේ බලවත්ම හා බලගතු දේශපාලන රාජවංශයේ කුලදෙටුවන් ය, එනම් නේරු-ගාන්ධි පවුලයි. මොටිලාල් නේරුගේ පුත් ජවහර්ලාල් නේරු ස්වාධීන ඉන්දියාවේ පළමු අගමැතිවරයා විය (1947-1964).

ඉන්දිරා ගාන්ධි සමඟ ජවහර්ලාල් නේරු

ඉන්දිරා ගාන්ධි සමඟ ජවහර්ලාල් නේරු

ඉන්දිරා ගාන්ධි : අගමැති (1966-1977, 1980-1984)ළමුන්: රජීව් ගාන්ධි සහ සංජේ ගාන්ධි

රජීව් ගාන්ධි සමඟ ඉන්දිරා ගාන්ධි

රජීව් ගාන්ධි : අගමැති (1984-1989)

බිරිඳ: සෝනියා ගාන්ධි

ළමුන්: රාහුල් ගාන්ධි සහ ප්‍රියංකා ගාන්ධි

නේරු - ගාන්ධි පවුල

නේරු - ගාන්ධි පවුල