ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විචාරකයාගේ වැටුප (2017-2018)

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් විචාරක

තකුර් අනූප් සිංගේ උස අඩි
නම රට ශ්‍රේණි වැටුපකට වාර්ෂික වැටුප
ඉයන් චැපල්ඕස්ට්‍රේලියාවඩොලර් 40,000 කිඩොලර් 700,000 කි
ජෙෆ්රි වර්ජනයඑංගලන්තයඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
සංජේ මංජ්‍රෙකර්ඉන්දියාවඩොලර් 55,810 කිඩොලර් මිලියනයකි
වකාර් යුනිස්පාකිස්තානයඩොලර් 45,000 කිඩොලර් 700,000 කි
පොමී එම්බන්ග්වාසිම්බාබ්වේඩොලර් 40,000 කිඩොලර් 500,000 කි
රාහුල් ද්‍රවිඩ්ඉන්දියාවඩොලර් 50,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
වසීම් අක්‍රම්පාකිස්තානයඩොලර් 35,000 කිඩොලර් 600,000 කි
අමීර් සොහෙයිල්පාකිස්තානයඩොලර් 45,000 කිඩොලර් 700,000 කි
සුනිල් ගවස්කාර්ඉන්දියාවඩොලර් 50,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
ඉයන් බොතම්එක්සත් රාජධානියඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
ඉයන් බිෂොප්ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝඩොලර් 52,000 කිඩොලර් 900,000 කි
ෂේන් ​​වෝන්ඕස්ට්‍රේලියාවඩොලර් 58,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
නසාර් හුසේන්ඉන්දියාවඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
රසල් ආර්නෝල්ඩ්ශ්රී ලංකාවඩොලර් 45,000 කිඩොලර් 700,000 කි
සෞරව් ගංගුලිඉන්දියාවඩොලර් 50,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
ඇලන් විල්කින්ස්එක්සත් රාජධානියඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
මයිකල් හෝල්ඩින්ජැමෙයිකාවඩොලර් 30,000 කිඩොලර් 560,000 කි
හර්ෂ භෝගල්ඉන්දියාවඩොලර් 50,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
මාර්ක් නිකලස්එක්සත් රාජධානියඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
මයික් ආතර්ටන්එක්සත් රාජධානියඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
අනිල් කුම්බ්ලේඉන්දියාවඩොලර් 50,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
ඩේවිඩ් ලොයිඩ්එක්සත් රාජධානියඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
බැරී රිචඩ්ස්දකුණු අප්රිකාවඩොලර් 45,000 කිඩොලර් 700,000 කි
අතාර් අලි ඛාන්බංග්ලාදේශයඩොලර් 15,000 කිඩොලර් 350,000 කි
මයික් හේස්මන්ඕස්ට්‍රේලියාවඩොලර් 45,000 කිඩොලර් 700,000 කි
රවී ශාස්ත්‍රිඉන්දියාවඩොලර් 50,000 කිඩොලර් මිලියනයකි
මයිකල් ස්ලේටර්ඕස්ට්‍රේලියාවඩොලර් 30,000 කිඩොලර් 560,000 කි
මාර්ක් රිචඩ්සන්නවසීලන්තයඩොලර් 30,000 කිඩොලර් 560,000 කි
මයිකල් වෝගන්එක්සත් රාජධානියඩොලර් 42,000 කිඩොලර් 670,000 කි
ෂෝන් පොලොක්දකුණු අප්රිකාවඩොලර් 30,000 කිඩොලර් 400,000 කි
රමීස් රාජාපාකිස්තානයඩොලර් 45,000 කිඩොලර් 700,000 කි