“මේරි ගුඩියා” නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

මේරි ගුඩියාමේරි ගුඩියා යනු ඉන්දියානු මන fant කල්පිත නාට්‍ය සංදර්ශනයක් වන අතර එය 2019 දෙසැම්බර් 16 වන දින ස්ටාර් භාරත් හි තිරගත විය. “මේරි ගුඩියා” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

ඇලීෂා පන්වර්

ඇලීෂා පන්වර්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අලීෂා පන්වාර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ගෞරව් එස් බජාජ්

ගෞරව් එස් බජාජ්ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ගෞරව් එස් බජාජ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ජෙනීෂා භදුරි

ජෙනීෂා භදුරි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ජෙනීෂා භදූරිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මේරි ගුඩියා ප්‍රවර්ධන: