“නාගීන් 4” නළු නිළියන්, නළු නිළියන්: භූමිකාවන්, වැටුප්

නාගින් 4





නාගින් යනු ඉන්දියානු අද්භූත නාට්‍ය රූපවාහිනී කතා මාලාවකි. විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලදී ඒක්තා කපූර් බාලාජි ටෙලිෆිල්ම්ස් යටතේ, එහි 4 වන වාරය 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී වර්ණ මත තිරගත කිරීමට නිවේදනය කරන ලදී. “නාගින් සීසන් 4” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

ජස්මින් භාසින්

ජස්මින් භාසින්





වශයෙන්: ටෝස්ට්

ශ්‍රද්ධා කපූර්ගේ වයස කීයද?

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Jasmin Bhasin’s StarsUnfolded Profile



නියා ෂර්මා

නියා ෂර්මා

වශයෙන්: නයනතාරා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න නියා ෂර්මාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

විජේන්ද්‍ර කුමේරියා

vijayendra-kumeria

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න විජේන්ද්‍ර කුමේරියාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සයන්තනි ගොෂ්

sayantani-ghosh

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සයන්තනි ගොෂ්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අපර්ණ කුමාර්

අපර්ණ කුමාර්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අපර්ණ කුමාර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ෂීටල් ජයිස්වාල්

ෂීටල් ජයිස්වාල්
ෂලීන් භනොට්

ෂලීන් භනොට්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Shaleen Bhanot’s StarsUnfolded Profile

රිතික් රොෂාන් වයස සහ උස

අන්කුර් වර්මා

අන්කුර් වර්මා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අන්කුර් වර්මාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ලක්ෂේ කුරාණ

ලක්ෂේ කුරාණ

තුෂාර් ඩෙම්බ්ලා

තුෂාර් ඩෙම්බ්ලා

දීෂා කපූර්

දීෂා කපූර්

salman khan bodyguard shera සම්පූර්ණ නම

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න දීෂා කපූර්ගේ තරු ඉවත් නොකළ පැතිකඩ

හිමානි සහනි

හිමානි සහනි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න හිමානි සහනිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සුර්බි ජෝති

සුර්බි ජෝති

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න සුරබි ජෝතිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සැබෑ ජීවිතයේ අලියා භට්

ඇලීෂා පන්වර්

ඇලීෂා පන්වර්

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අලීෂා පන්වාර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මවුනි රෝයි

මවුනි රෝයි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Mouni Roy’s StarsUnfolded Profile

කුනාල් සිං

කුනාල්-සිං

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කුනාල් සිංගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

නාගින් සීසන් 4 ප්‍රවර්ධන:

Instagram හි මෙම සටහන බලන්න

දෙසැම්බර් දෙසැම්බර් භාගය මිලායෙගා ආටෙට් කෝ අප්නෙ රෙන්ග්ටේ හියු වර්ටමාන් සේ! Dekhiye #Naagin: Bhagya ka zehreela khel, jald hi sirf #ColorsTV par. @ jasminbhasin2806 @ niasharma90 @vijayendrakumeria

විසින් බෙදාගන්නා ලද සටහනක් වර්ණ රූපවාහිනිය (@colorstv) on නොවැම්බර් 24, 2019 at 10:21 ප.ව.

මුකේෂ් අම්බානි නිවාස මිල රුපියල් වලින්