සාත් නිබානා සාතිය නළු නිළියන්, නළු නිළියන්

සාත් නිබානා සාතිය

සාත් නිබානා සාතිය යනු ජනප්‍රිය ඉන්දියානු රූපවාහිනී නාට්‍ය ප්‍රසංගයක් වන අතර එය මුලින් ම 2010 මැයි 3 සිට 2017 ජූලි 23 දක්වා ස්ටාර් ප්ලස් හි තිරගත විය. “සාත් නිබානා සාතිය” හි නළු නිළියන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව මෙන්න:

ගියා මානෙක්

ගියා මානෙක්

වශයෙන්: ගෝපි අහේම් මෝඩි (2010–2012)

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Giaa Manek’s StarsUnfolded Profileදේවෝලීනා භට්ටාචර්ජි

දේවෝලීනා භට්ටාචර්ජි

වශයෙන්: ගෝපි මෝඩි

කාර්යභාරය: අහේම් සහ ජගීගේ බිරිඳ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න දේවෝලීනා භට්ටාචාර්ජිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රුචා හසබ්නිස්

රුචා හසබ්නිස්

වශයෙන්: රාෂි මෝඩි

කාර්යභාරය: ජිපීගේ පළමු බිරිඳ වන ගෝපිගේ මාතෘ ous ාති සහෝදරයා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රුචා හසබ්නිස්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මොහොමඩ් නසීම්

මොහොමඩ්-නසීම්

වශයෙන්: අහේම් මෝඩි

කාර්යභාරය: කෝකිලා සහ පරාග්ගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මොහොමඩ් නසීම්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

රූපල් පටෙල්

රූපල්-පටෙල්

වශයෙන්: කොකිලා මෝඩි

කාර්යභාරය: අහේම් සහ කිංජාල්ගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රූපල් පටෙල්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

විශාල් සිං

විශාල් සිං

වශයෙන්: ජිගර් මෝඩි

කාර්යභාරය: හෙටාල් සහ චිරාග්ගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න විශාල් සිංගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

වන්දනා විත්ලානි

vandana-vithlani

වශයෙන්: M ර්මිලා ෂා

කාර්යභාරය: රාෂිගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Vandana Vithlani’s StarsUnfolded Profile

ලව්ලීන් කෞර් සාසන්

loveleen-kaur-sasan

වශයෙන්: පරිධි මෝඩි

කාර්යභාරය: ජිගාර්ගේ දෙවන බිරිඳ සහ රාෂිගේ ous ාති සහෝදරිය

ගුල්ෂාන් කුමාර් උපන් දිනය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Loveleen Kaur Sasan’s StarsUnfolded Profile

ටැන්යා ෂර්මා |

ටැන්යා-ෂර්මා

වශයෙන්: මීරා සූරියවන්ෂි

කාර්යභාරය: ගෝපි සහ අහේම්ගේ පළමු දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Tanya Sharma’s StarsUnfolded Profile

සෝනම් ලම්බා

sonam-lamba

වශයෙන්: විද්‍යා සූරියවන්ෂි

කාර්යභාරය: ගෝපි සහ අහෙම්ගේ දෙවන දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Sonam Lamba’s StarsUnfolded Profile

අමර් උපාධ්‍යාය

amar-upadhyay

වශයෙන්: ධරම් කුමාර් සූරියවන්ෂි

කාර්යභාරය: දුර්ගා සහ මීරාගේ සැමියා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අමර් උපාධ්‍යාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

කුනාල් සිං

කුනාල්-සිං

වශයෙන්: ශ්‍රවාන් ධරම් සූරියවන්ෂි

කාර්යභාරය: විද්‍යගේ සැමියා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කුනාල් සිංගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

ශෘති ප්‍රකාශ්

shruti-prakash

වශයෙන්: සීතා මෝඩි

කාර්යභාරය: භවානිගේ සුළු දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Shruti Prakash’s StarsUnfolded Profile

රෝහිත් සුචාන්ති

රෝහිත් සුචාන්ති

වශයෙන්: රාමකාන්ත් මෝඩි

කාර්යභාරය: ගෝපි සහ අහේම්ගේ පුතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රෝහිත් සුචාන්තිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ප්‍රියා ටැන්ඩන්

ප්‍රියා ටැන්ඩන්

වශයෙන්: සමීර මෝඩි

කාර්යභාරය: ඇනීටාගේ දියණිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ප්‍රියා ටැන්ඩන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

මනීෂ් අරෝරා

manish-arora

වශයෙන්: පරාග් මෝඩි

කාර්යභාරය: අහේම් සහ ජගීගේ පියා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න මනීෂ් අරෝරාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ස්වාති ෂා

ස්වාති ෂා

වශයෙන්: හෙටාල් චිරාග් මෝඩි

කාර්යභාරය: චිරාග්ගේ බිරිඳ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ස්වාති ෂාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

අපර්ණ කනෙකර්

අපර්ණ කනෙකර්

වශයෙන්: ජන්කෝ “බා” මෝඩි

කාර්යභාරය: පරාග් සහ චිරාග්ගේ මව

නීරාජ් භාරද්වාජ්

නීරාජ් භාරද්වාජ්

වශයෙන්: චිරාග් මෝඩි

කාර්යභාරය: පැරග්ගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා

ෆිරෝසා ඛාන්

ෆිරෝසා ඛාන්

වශයෙන්: කිංජල් ධවාල් දේශායි

කාර්යභාරය: අහේම්ගේ බාල සහෝදරිය

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෆිරෝසා ඛාන්ගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

අෂිෂ් ෂර්මා

අෂිෂ් ෂර්මා

වශයෙන්: ධවාල් දේශායි

කාර්යභාරය: රාෂිගේ ous ාති සහෝදරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අෂිෂ් ෂර්මාගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

ගෝපි දේශායි

ගෝපි දේශායි

වශයෙන්: රේවතී

දිග්ගාන සූරියවන්ෂි

දිග්ගාන සූරියවන්ෂි

වශයෙන්: කරිෂ්මා

අයිරා සෝනි

අයිරා සෝනි

වශයෙන්: ඇනීටා ෂ්රොෆ්

කාර්යභාරය: අහේම්ගේ පෙම්වතිය

අක්ෂේ සෙති

අක්ෂේ සෙති

වශයෙන්: උමාං මේතා

කාර්යභාරය: ඇනීටාගේ සහෝදරයා

ගරිමා තිවාරි

ගරිමා තිවාරි

වශයෙන්: සොනල්

මෝහිත් සෙගල්

මෝහිත් සෙගල්

වශයෙන්: ගෞරව්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Mohit Sehgal’s StarsUnfolded Profile

ටොරල් රස්පුත්‍රා

ටොරල් රස්පුත්‍රා

වශයෙන්: නෙහා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ටොරල් රස්පුත්‍රාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ගුර්ප්‍රීත් කෞර්

ගුර්ප්‍රීත් කෞර්

වශයෙන්: නීලම් / කුසුම්

සීමා දේශ්මුක්

සීමා දේශ්මුක්

වශයෙන්: ජිග්නා

ජය ඔජා

ජය ඔජා පැතිකඩ

වශයෙන්: මධු ජයන්තිලාල් කපාඩියා

කාර්යභාරය: ගෝපිගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ජය ඔජාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සංජීව් භට්

සංජීව් භට්

වශයෙන්: ජයන්තිලාල් කපාඩියා

කාර්යභාරය: ගෝපිගේ පියා

භවිනි පුරෝහිත්

භවිනි පුරෝහිත්

වශයෙන්: රාධා උමාං මේතා

කාර්යභාරය: ගෝපිගේ බාල සහෝදරිය

පූජා වෙලින්ග්

පූජා වෙලින්ග්

වශයෙන්: ට්‍රිප්ටි උමාං මේතා

කාර්යභාරය: උමාංගේ පළමු බිරිඳ

අකාන්ෂා ජුන්ජා

අකාන්ෂා ජුන්ජා

වශයෙන් : දක්‍ෂ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න අකාන්ෂා ජුන්ජාගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

මනෝජ් චන්දිල

මනෝජ් චන්දිල

වශයෙන්: අනුරග් ජෝෂි

කාර්යභාරය: ගෝපිගේ විද්‍යාලීය මිතුරා සහ උමතු පෙම්වතා

ශ්‍රෙෂ් කුමාර්

ශ්‍රෙෂ් කුමාර්

වශයෙන්: විවාන් ඛන්නා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ශ්‍රෙෂ්ත් කුමාර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

Mazel Vyas

mazel-vyas

වශයෙන්: ළමා මීරා අහේම් මෝඩි

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Mazel Vyas’s StarsUnfolded Profile

ඒකලාවියා අහීර්

ඒකලාවියා අහීර්

වශයෙන්: ළමා සමර් “මොලු” ජිගර් මෝඩි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න එක්ලාවියා අහීර්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

ඉෂාන්ත් භානුෂාලි

ඉෂාන්ත් භානුෂාලි

වශයෙන්: ළමා සහීර් 'ටොලු' ජිගර් මෝඩි

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ඉෂාන්ත් භානුෂාලිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පලක් පංචල්

පලක් පංචල්

වශයෙන් : ළමා විද්‍යා අහේ මෝඩි

වන්ෂ් සයනි

වන්ෂ් සයනි

වශයෙන්: ළමා ප්‍රතීක් ධවාල් දේශායි

දීපක් දත්ත

දීපක් දත්ත

වශයෙන්: ජේ මේතා

කාර්යභාරය: පරිධිගේ පියා

වන්දනා පතක්

vandana-pathak

වශයෙන්: ගෞර සූරියවන්ෂි

කාර්යභාරය: කොකිලාගේ හිටපු හොඳම මිතුරා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Vandana Pathak’s StarsUnfolded Profile

පරාස් බබ්බාර්

paras-babbar

වශයෙන්: සහීර් ජිගර් මෝඩි

කාර්යභාරය: ජිගර් සහ රාෂිගේ නිවුන් ආදරය

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Paras Babbar’s StarsUnfolded Profile

රශ්මි සිං

රෂ්මි-සිං

වශයෙන්: සොනාක්ෂි සහීර් මෝඩි

කාර්යභාරය: සහීර්ගේ බිරිඳ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න රශ්මි සිංගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

ප්‍රතාප් හඩා

pratap-hada

වශයෙන්: සමර් ජිගර් මෝඩි

කාර්යභාරය: ජිගර් සහ රාෂිගේ නිවුන් ආදරය

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Pratap Hada’s StarsUnfolded Profile

හයිටෙකා රුචන්ද්‍රන්

හයිටෙකා රුචන්ද්‍රන්

වශයෙන්: ළමා රාෂි කනිෂ් J ජිගර් මෝඩි

කාර්යභාරය: ජිගර් සහ රාධාගේ අවජාතක දියණිය

බේබි රිටි

බේබි රිටි

වශයෙන්: මීරා මෝඩි

කාර්යභාරය: අහේම් සහ ගෝපිගේ දියණිය

බොන්න

බොන්න

වශයෙන්: ප්‍රතීක් ධවාල් දේශායි

කාර්යභාරය: ධවාල් සහ කිංජාල්ගේ පුතා

කජල් පිසාල්

කජල් පිසාල්

වශයෙන්: මන්සි රහේජා

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Kajal Pisal’s StarsUnfolded Profile

පුබාලි සන්යාල්

පුබාලි සන්යාල්

වශයෙන්: දුර්ගා ධරම් සූරියවන්ෂි

කාර්යභාරය: ධරම්ගේ පළමු බිරිඳ

කරන් කන්දෙල්වාල්

කරන් කන්දෙල්වාල්

වශයෙන්: සන්ස්කාර් පටෙල්

කාර්යභාරය: මීරාගේ පෙම්වතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කරන් කන්ඩෙල්වාල්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

උපේඛා ජෛන

uppekha-jain

වශයෙන්: මොනිකා සමර් මෝඩි

කාර්යභාරය: සමර්ගේ බිරිඳ

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න Uppekha Jain’s StarsUnfolded Profile

කාලිඩ් සිද්දිකි

කාලිඩ් සිද්දිකි

වශයෙන්: ආචාර්ය. ක්‍රිෂ්ණා අශෝක් රහේජා

කාර්යභාරය: මාන්සිගේ සහෝදරයා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න කාලිඩ් සිද්දිකිගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

උත්කර්ෂ නායික්

utkarsha-naik

වශයෙන්: ප්‍රමිලා අශෝක් රහේජා

කාර්යභාරය: ක්‍රිෂ්ණා සහ මාන්සිගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න උත්කර්ෂ නායික්ගේ තරු දිග හැරුණු පැතිකඩ

ෂගුෆ්තා අලි

shagufta-ali

වශයෙන්: Vas ර්වාෂි සිං

කාර්යභාරය: ජගීගේ මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ෂගුෆ්තා අලිගේ තරු විස්තර නොකළ පැතිකඩ

සැබෑ නම

හේමාක්ෂි උජ්ජයින්

හේමාක්ෂි උජ්ජයින්

වශයෙන්: ප්‍රේම්ලතා

සිද්ධාර්ත් සෙන්

සිද්ධාර්ත් සෙන්

වශයෙන්: ඒසීපී රිටේෂ් පර්මාර්

හර්ෂ් රාජ්පුත්

හර්ෂ් රාජ්පුත්

වශයෙන්: ප්‍රකාශ්

කාර්යභාරය: රාධිකාගේ පෙම්වතා

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න හර්ෂ් රාජ්පුත්ගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පයාල් ගොෂ්

පයාල් ගොෂ්

වශයෙන් : රාධිකා

රාජේෂ් පූරි

රාජේෂ් පූරි

වශයෙන්: කේෂව්ලාල් රතෝඩ්

කාර්යභාරය: සීතාගේ පියා

ප්‍රියා මරතේ

priya-marathe

වශයෙන්: භවානි කේෂව්ලාල් රතෝඩ්

කාර්යභාරය: සීතාගේ අඩ-මව

ඇය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න ප්‍රියා මරතේගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

පූනෙට් චෞක්සි

පූනෙට් චෞක්සි

වශයෙන්: කරන්

ඔහු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැන් සිට දැන ගන්න පූනෙට් චෞක්සිගේ තරු නොකැඩූ පැතිකඩ

සාත් නිබානා සාතිය ප්‍රවර්ධන: