මහේෂ් බාබු චිත්‍රපට ලැයිස්තුව: පහර / නළාව

මහේෂ් බාබුමහේෂ් බාබු ඉන්දියානු චිත්‍රපට නළුවෙකි; තෙළිඟු සිනමාවේ වැඩ සඳහා වඩාත් ප්‍රසිද්ධය. වයස අවුරුදු හතරේදී මහේෂ් 1979 දී “නීඩා” චිත්‍රපටයේ ළමා කලාකරුවෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට පටන් ගත්තේය. එතැන් පටන් දක්ෂ නළුවා දෙස ආපසු හැරී බැලීමක් සිදු නොවීය. මහේෂ් බාබු 1999 දී තිරගත වූ “රාජා කුමාරුඩු” චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන වීරයෙකු ලෙස සිය පළමු චිත්‍රපටය කළේය. වසර ගණනාවක් පුරා, මහේෂ්ගේ වැඩිම ආදායම් ඉපැයූ චිත්‍රපට නිසා ඔහුට ලොව පුරා පිළිගැනීමක් හා ඇගයීමක් ලැබුණි.

මහේෂ් බාබු: ළමා කලාකරුවෙකු ලෙස

අවුරුදුචිත්‍රපටයකාර්යභාරය (ය)අධ්‍යක්ෂකතීන්දුව
1979අවශ්ය කරකැමියෝ භූමිකාවදසාරි නාරායන රාඕසාමාන්‍යයට පහළින්
1983පෝරතම්බුජ්ජිකොඩි රාමක්‍රිෂ්ණාපහර
1987සංඛාරවම්රජුකොඩි රාමක්‍රිෂ්ණාසාමාන්‍යය
1988බසාර් රවුඩිමහේෂ්ඒ. කොඩන්දරමි රෙඩ්ඩිසුපර් හිට්
1988මුගුරු කොඩුකුළුසුරේන්ද්‍ර / නානි (ද්විත්ව භූමිකාව)ක්‍රිෂ්ණාපහර
1989ගුඩචාරි 117චින්නාකොඩි රාමක්‍රිෂ්ණාසාමාන්‍යයට පහළින්
1989කොඩුකු දිද්දිනා කපුරම්විනෝද් සහ ප්‍රමෝද් (ද්විත්ව භූමිකාව)ක්‍රිෂ්ණාපහර
1990ඇනා තම්මුදුබිතු සිතුවම්ක්‍රිෂ්ණාසුපර් හිට්
1990බාලා චන්ද්‍රුදුබාලචන්ද්‍රක්‍රිෂ්ණාපහර

මහේෂ් බාබු: ඊයම් භූමිකාව

අවුරුදුචිත්‍රපටයකාර්යභාරය (ය)අධ්‍යක්ෂකඩබ් කරන ලද භාෂාව (ය)තීන්දුව
1999රාජා කුමරුදුරජුකේ. රාගවේන්ද්‍ර රාඕහින්දි, දෙමළපහර
2000යුවරාජුශ්‍රීනීස්වයි.වී.එස්නොමැත.පහර
2000වම්සිවම්සිබී. ගෝපාල්නොමැත.සම්පූර්ණ නළාව
2001මුරාරිමුරාරික්‍රිෂ්ණා වම්සිකිසිවක් නැතබ්ලොක්බස්ටර්
2002තක්කාරි ඩොන්ගාදරුණුජයන්ත් සීහින්දි, දෙමළසාමාන්‍යය
2002බොබීබොබීසෝබාන්නොමැත.නළාව
2003ඔක්කඩුඅජේ වර්මාගුණ සේඛර්නොමැත.සුපර් හිට්
2003නයිජම්ජී. සීතරම්වහල ටයිල්හින්දි, දෙමළ, භෝජ්පූරි, බෙංගාලිසාමාන්‍යය
2004නානිනානි / විජුඑස් ජේ සූරියනොමැත.සම්පූර්ණ නළාව
2004අර්ජුන්අර්ජුන්ගුණ සේඛර්නොමැත.සාමාන්‍යයට ඉහළින්
2005අතදුනන්ද ගෝපාල් / පාර්තුත්‍රිවික්‍රම් ශ්‍රිනිවාස්හින්දි, දෙමළ, පෝලන්තබ්ලොක්බස්ටර්
2006පොකිරික්‍රිෂ්ණා මනෝහර් (පණ්ඩු)පූරි ජගනාද්නොමැත.බ්ලොක්බස්ටර්
2006සයිනිකුඩුචෙරුකුරි සිද්ධාර්ථගුණ සේඛර්හින්දි, මලයාලම්, දෙමළනළාව
2007ආතිදිආතිදි හෝ ආදිත්‍යසුරේන්දර් රෙඩ්ඩිහින්දි, දෙමළසම්පූර්ණ නළාව
2010කලීජාසීතරාම රාජුත්‍රිවික්‍රම් ශ්‍රිනිවාස්හින්දි, දෙමළ, බෙංගාලි, ඔරියාසම්පූර්ණ නළාව
2011ඩූකුඩුජී. අජේ කුමාර්ශ්‍රීනු වයිට්ලාහින්දි, දෙමළ, මලයාලම්බ්ලොක්බස්ටර්
2012ව්‍යාපාරිකයාසූරිය බායිපූරි ජගනාද්හින්දි, දෙමළ, මලයාලම්පහර
2013සීතාම්මා වකිට්ලෝ සිරිමලේ චෙට්ටුචින්නෝඩුශ්‍රීකාන්ත් අද්ඩලාහින්දි, දෙමළපහර
20141: නෙනොක්කාඩින්ගෞතම්සුකුමාර්හින්දි, දෙමළ, මලයාලම්සාමාන්‍යයට ඉහළින්
2014ආගාඩුශංකර් හමුවන්නශ්‍රීනු වයිට්ලාහින්දි, දෙමළසම්පූර්ණ නළාව
2015ශ්‍රීමන්තදුහර්ෂවර්ධනකෝරතල ශිවහින්දි, දෙමළබ්ලොක්බස්ටර්
2016බ්‍රහ්මොත්සවම්අජේශ්‍රීකාන්ත් අද්ඩලානොමැත.නළාව
2017ස්පයිඩර්ශිවඒ.ආර්. මුරුගදාස්කිසිවක් නැතපහර
2018භාරත් අනේ නෙනූභාරත් රාම්කෝරතල ශිවකිසිවක් නැතබ්ලොක්බස්ටර්