'නිම්කි මුඛියා' නළුවන්ගේ වැටුප: භූමිකා ගුරුන්ග්, අභිෂේක් ෂර්මා, ඉන්ද්‍රනයිල් සෙන්ගුප්තා

නිම්කි මුඛියා“නිම්කි මුඛියා” යනු ඉන්දියානු රූපවාහිනී කතා මාලාවක් වන අතර එය ස්ටාර් භාරත් හි විකාශය වේ. මෙම ග‍්‍රන්ථයේ නොම්මර ගැහැනු ළමයෙකු වන නිම්කිගේ කථාව අහම්බෙන් ඇගේ ගමේ පළමු ගැහැණු මුඛියා බවට පත්වේ. හාස්‍යය සමඟ දේශපාලන ගැටුම්වල ආකර්ෂණීය සම්මිශ්‍රණය ප්‍රදර්ශනයට ප්‍රබෝධයක් ලබා දෙයි.

ප්‍රදර්ශනයේ නළු නිළියන් දිනකට උපයන මුදල් සංඛ්‍යා මෙන්න:රීටා භදුරි

රීටා භදුරි

දර්ශන් (නළුවා) වයස

ලෙස: ආච්චිභූමිකාව: බබ්බුගේ ආච්චි

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 15,000 කි

ජාටින් සූරි

ජාටින් සූරි

ලෙස: ඩයමන්ඩ් සිං

භූමිකාව: බබ්බුගේ බාල සහෝදරයා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 18,000 කි

විජේ කුමාර්

විජේ කුමාර්

ලෙස: ටෙටාර් සිං

භූමිකාව: බබ්බුගේ පියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 20,000 කි

එස් අෂ්රෆ් කරීම්

එස් අෂ්රෆ් කරීම්

sachin tendulkar house photos මුම්බායි

ලෙස: නහාර් සිං

කාර්යභාරය: දේශපාලන නායකයා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 20,000 කි

ගරිමා වික්‍රන්ත් සිං

ගරිමා වික්‍රන්ත් සිං

ලෙස: ඇනරෝ

කපිල් ෂර්මා නළුවන්ගේ නම පෙන්වන්න

භූමිකාව: බබ්බුගේ මව

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 20,000 කි

ශිවානි චක්‍රවර්ති

ශිවානි චක්‍රවර්ති

ලෙස: රේඛා

neha bamb චිත්‍රපට සහ රූපවාහිනී වැඩසටහන්

භූමිකාව: ඩබ්ලූගේ බිරිඳ

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 22,000 කි

රිෂි කුරාණ

රිෂි කුරාණ

ලෙස: රිතුරාජ්

භූමිකාව: බබ්බුගේ මස්සිනා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 25,000 කි

ඉන්ද්‍රනයිල් සෙන්ගුප්තා

ඉන්ද්‍රනයිල් සෙන්ගුප්තා

ලෙස: අභිමන්යු රායි

භූමිකාව: නිම්කිගේ මිතුරා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 28,000 කි

භූමිකා ගුරුන්ග්

භූමිකා ගුරුන්ග්

ලෙස: නිම්කි සිං නොම්කීන් කුමාර්

භූමිකාව: බබ්බු සිංගේ බිරිඳ

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 35,000 කි

ඉන්ඩිගෝ ගුවන් සමාගමේ හිමිකරු රාහුල් භාතිය

අභිෂේක් ෂර්මා

අභිෂේක් ෂර්මා

ලෙස: බබ්බු සිං

භූමිකාව: නිම්කිගේ සැමියා

භූමිකාව සඳහා ගාස්තු: දිනකට ඩොලර් 40,000 කි