සල්මාන් ඛාන්ගේ කාර් සහ බයිසිකල් එකතුව

සල්මාන් ඛාන් කාර් සහ බයිසිකල් එකතුව

සුඛෝපභෝගී කාර් සහ බයික් වල ඇදහිය නොහැකි එකතුව සල්මන් ඛාන් මෝටර් රථ සඳහා ඔහුගේ ආදරය පෙන්වයි. ඔහුගේ සමහර අපූරු වාහන අනුමත කිරීම් වෙනුවෙන් ඔහුට තෑගි කර ඇත. එසේම සල්මාන් බොලිවුඩයේ වඩාත්ම ආකර්ෂණීය හා අලංකාර වැනිටි වෑන් රථය ඇති බව කියනු ලැබේ. සල්මාන් ඛාන්ගේ වඩාත්ම විශ්මය ජනක කාර් සහ බයිසිකල් එකතුවක් බලන්න.

කාර් එකතුව

1. BMW X6

සල්මාන් ඛාන් BMW X6

මිල: ඩොලර් 94.15 - කෝටි 1.26

2. ටොයොටා ලෑන්ඩ් ක ru සර්

සල්මාන් ඛාන් ටොයොටා ලෑන්ඩ් ක ru සර්මිල: ඩොලර් බිලියන 1.41 කි

3. මර්සිඩීස් බෙන්ස් එස් පන්තිය

සල්මාන් ඛාන් මර්සිඩීස් බෙන්ස් එස් පන්තිය

කැරිමිනාටි වල සැබෑ නම කුමක්ද?

මිල: 1.33 - 2.73 කෝටි

මුක්තාර් අබ්බාස් නක්විගේ බිරිඳ

4. Audi RS7

සල්මන් ඛාන් අවී ආර්එස් 7

මිල: ඩොලර් 1.52 - කෝටි 1.65 කි

5. ලෑන්ඩ් රෝවර් රේන්ජ් රෝවර්

සල්මාන් ඛාන් ලෑන්ඩ් රෝවර් රේන්ජ් රෝවර්

මිල: 1.6 කෝටි 1.66 කිසිට

6. මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඒඑම්ජී ජීඑල්

සල්මාන් ඛාන් මර්සිඩීස් බෙන්ස් ඒඑම්ජී ජීඑල්

මිල: ඩොලර් බිලියන 1.76 කි

7. Audi Q7

සල්මන් ඛාන් අවී Q7

මිල: 71.09 - ලක්ෂ 82.08

8. පෝර්ෂේ කේයින් ජීටීඑස්

සල්මාන් ඛාන් පෝර්ෂේ කේයින් ජීටීඑස්

මිල: ඩොලර් බිලියන 1.70 කි

ශ්‍රීකාන්ත් පුතා රොෂාන් උපන් දිනය

9. ලෙක්සස් එල්එස්

සල්මාන් ඛාන් ලෙක්සස් එල්.එස්

මිල: කෝටි 1.77 සිට

පාපැදි එකතුව

1. සුසුකි හයාබුසා

සල්මාන් ඛාන් සුසුකි හයාබුසා

මිල: ඩොලර් ලක්ෂ 13.25 කි

2. සුසුකි ඉන්ට්රූඩර් M1800RZ

සල්මාන් ඛාන් සුසුකි අනවසර M1800RZ

මිල: 13.25 - 16.45 ලක්ෂ

සල්මාන් ඛාන්ගේ වැනිටි වෑන්

සල්මාන් ඛාන් වැනිටි වෑන්

සුෂාන්ත් සිං රාජ්පුත් ආදර සම්බන්ධය

සල්මාන්ගේ වැනිටි වෑන් රථය රැස්වීම් කාමරයක්, ඉඩකඩ සහිත පෙරහුරු කාමරයක්, රූපවාහිනිය, සංගීත පද්ධතිය ඇතුළු අධි තාක්‍ෂණික උපකරණ සහ දීප්තිමත් ලී ඇතුලත නිදන කාමරයකින් සමන්විත වේ.

සල්මාන් ඛාන් වැනිටි වැන් ඇතුළත

මෙම අලංකාර වෑන් රථය සල්මාන්ගේම පින්තූර අලංකාර කරන බිත්තිවලට වඩා ලා දුඹුරු පැහැයෙන් යුත් දීප්තිමත් අභ්‍යන්තරයක් ඇත.